Výzva pacientom : Podpor svojho všeobecného lekára !

5. marca 2021, lekarka, Nezaradené

Výzva pacientom : Podpor svojho všeobecného lekára !

 

 

Som všeobecný lekár pre dospelých .

Som pre niekoho opora, radca, záchranca , pre iného triedny nepriateľ.

Nie, nedá sa zvyknúť na tento ambivalentný postoj k svojej osobe, ale je to súčasť mojej práce. Všetko má ale svoju mieru,  každému raz pohár trpezlivosti pretečie….

Žijeme extrémnu dobu. Nechcem dnes popisovať pracovné zaťaženie ,  absurdný systém zdravotníctva a nároky na všeobecného lekára. Chcem len poukázať na fakt , že ak padne primárna sféra, celý systém zdravotníctva sa rozpadne ako domček z karát.

Za posledné dni sa dozvedáme z médií , od mnohých tzv. autorít, že treba pripísať vinu za stávajúcu situáciu všeobecným lekárom a treba na nich bič, nahlasovať , udávať, kontrolovať ako kriminálnikov……Hľa aké jednoduché , vinník sa našiel.

 

Zaráža ma,  ako nikto z daných zodpovedných inštitúcií nepracuje s faktami a  nekladie si základné otázky :

 

PREČO  je to tak , že je všeobecný lekár nedostupný ?

Prosím fakty, štatistiky , údaje… Minulý rok došlo k výraznému poklesu lekárskych miest v odbore všeobecné lekárstvo len za jeden rok , prečo sa nezverejnia dané štatistiky z NCZI ? Aké reálne kroky sa podnikli , aby sa zvýšil počet všeobecných lekárov ? Áno zvyčajné frázy z úst hovorkyne MZSR už poznáme všetci naspamäť, len nemajú žiadny  odraz v  realite … Aký je pomer na Slovensku všeobecných lekárov k špecialistom ? Je dané nastavenie efektívne ?

 

AKÉ kroky vieme zrealizovať z pozície inštitúcii riadiacich systém zdravotníctva, aby stávajúci všeobecní lekári sa stali dostupnejšími  ? ŽIADNE…Teda opravujem, vieme zriadiť linku, kde sa budú nedostupní lekári nahlasovať pacientmi a tým sa to ASI  vyrieši. Zastrašujúce riešenia na úrovni managmentu klientov materskej školy.

Obdobne ako v iných oblastiach politiky v rámci riadenia štátu sa preferuje len systém šírenia strachu a prezentácie moci.

 

Preto sme sa my, všeobecní lekári pre dospelých rozhodli hromadne zasielať na príslušné inštitúcie ako prejav svojej nespokojnosti nasledujúcu výzvu skoncipovanú kolegom.

Radi by sme vyzvali aj svojich pacientov, ktorí nám chcú prejaviť svoju solidaritu, aby ako prejav svojej podpory voči nám zaslali kópiu daného textu/výzvy pod heslom : PODPORUJEM SVOJHO LEKÁRA  na nasledujúce linky na Úrad vlády či Ministerstvo zdravotníctva:

 

uvsrinfo@vlada.gov.sk

premier@vlada.gov.sk

podatelna@vlada.gov.sk

sekretariat.vuv@vlada.gov.sk

minister@health.gov.sk
mzsr.podatelna@health.gov.sk

office@health.gov.sk

 

—————————————————–

Výzva všeobecných lekárov Ministerstvu zdravotníctva SR, predstaviteľom médií a odbornej verejnosti

 

My, signatári tejto výzvy, považujeme za potrebné vyjadriť sa k situácii, ktorá panuje v Slovenskej republike v súvislosti s celosvetovo prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19.

 

Uvedomujeme si závažnosť situácie spojenej so šírením donedávna prakticky neznámeho vírusu, bezmocnosťou vedeckých a politických špičiek v boji proti pandémii i ekonomického, spoločenského a morálneho dopadu pandémie na spoločnosť.

Zároveň vyjadrujeme hlboký nesúhlas s bezdôvodným obviňovaním kohokoľvek, najmä však všeobecných lekárov zo zodpovednosti za šírenie pandémie či zdravotný stav obyvateľstva s ňou súvisiaci.

Takisto vyjadrujeme znepokojenie nad absenciou zrozumiteľnej a korektnej komunikácie zodpovedných autorít a inštitúcií týkajúcej sa ochorenia a diagnostických a terapeutických možností smerom k odbornej i laickej verejnosti.

V podmienkach, v ktorých neexistujú jasné pravidlá, v podmienkach informačného a organizačného chaosu odmietame niesť zodpovednosť za zdravie a životy obyvateľov, ktorej sa zbavujú a na nás presúvajú zodpovedné orgány a inštitúcie.

 

Z uvedených dôvodov vyzývame:

Ministerstvo zdravotníctva SR, aby vytvorilo a pravidelne aktualizovalo zrozumiteľné a jasné pravidlá a odporúčania pre diagnostiku a liečbu ochorenia COVID-19 založené výlučne na odborných informáciách overených spoľahlivými a kvalitnými klinickými štúdiami (v súlade so zásadami medicíny založenej na dôkazoch) a aby sa na tvorbe týchto postupov podieľali i zástupcovia združení a iných spoločností všeobecných lekárov, ktorí požívajú dôveru členskej základne.

Ministerstvo zdravotníctva SR, aby prevzalo zodpovednosť a logisticky zabezpečilo dostupnosť neregistrovaných a pre liečbu COVID-19 neschválených liekov, ktorých dovoz a použitie povolilo napriek absencii dostatočných a presvedčivých dôkazov o ich účinnosti a bezpečnosti. Odmietame niesť zodpovednosť za predpisovanie takejto liečby a možné poškodenie zdravia a života našich pacientov.

Ministerstvo zdravotníctva SR, aby na pozície s riadiacimi a rozhodovacími kompetenciami nominovali osoby výlučne na základe odborných kritérií, ktoré budú mať dôveru odborných spoločností, a ktoré budú prijímať rozhodnutia a vydávať usmernenia len na základe odborných argumentov, medicíny založenej na dôkazoch a konsenzu odborníkov.

 

Predstaviteľov médií, aby o všetkých okolnostiach súvisiacich pandémiou ochorenia COVID-19 informovali pravdivo a vyvážene.

Predstaviteľov médií, aby dôkladne overovali všetky informácie, ktoré ohľadom ochorenia, jeho diagnostiky, liečby a poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti uverejnia. Absenciou takéhoto postupu a uverejňovaním neoverených, neúplných či nesprávnych informácií prispievajú k šíreniu neistoty, strachu a paniky i nevraživosti medzi občanmi navzájom či občanmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

 

Odbornú verejnosť, najmä zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby pred médiami a pacientmi nešírili nepravdivé či neoverené informácie. Máme na mysli najmä informácie o zlyhaní lekárov prvého kontaktu v liečbe pacientov s ochorením COVID-19 a ich nečinnosti. Upozorňujeme na skutočnosť, že v súčasnosti neexistuje účinná štandardná liečba ochorenia a takéto vyjadrenia okrem toho, že sa nezakladajú na pravde, vyhrocujú nepriaznivú spoločenskú atmosféru a prispievajú k šíreniu nedôvery a negatívnych emócií.

Predstaviteľov odbornej verejnosti, aby dôkladne a citlivo volili vyjadrenia pred médiami i laickou verejnosťou týkajúce sa najmä experimentálnej liečby COVID-19 a jej domnelej účinnosti. Tieto vyjadrenia reprezentujú len individuálne skúsenosti a nespĺňajú kritériá medicíny založenej na dôkazoch. Zverejňovanie takýchto informácií bez ich predchádzajúcej validácie a odbornej oponentúry prispieva k šíreniu chaosu, neistoty a nevraživosti.

 

Na záver vyjadrujeme rozhorčenie a nesúhlas s ponižujúcimi, šikanóznymi a diskriminačnými praktikami štátnej moci, ktorými sa snaží kontrolovať nás a našu prítomnosť v ambulanciách, čím podkopáva základný pilier zdravotnej starostlivosti, vytvára atmosféru nedôvery, strachu a nenávisti a odvracia tým pozornosť od skutočných problémov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a riadením pandémie.

 

———————————————————————————————-

 

ĎAKUJEME , STÁLE SME TU PRE VÁS !

Vaši všeobecní lekári pre dospelých