Založ si blog

Prečo mi obvodný lekár „nechce“ predpísať lieky. .. ..

Tento blog má slúžiť na informovanie pacientov ohľadne problémov pri predpisovaní liekov na ambulancii všeobecného lekára.

Dennodenne sa dostávame na ambulancii lekára prvého kontaktu do kolíznych situácií s pacientom , kedy požiadavky pacienta nie sú v súlade s možnosťami obvodného lekára . Pokúsim sa v nasledujúcih riadkoch vysvetliť najčastejšie príčiny a problémy.

 

1.Problém časový  a organizačný

Napriek obrovskému nápisu na dverách v zmysle –Prosíme NEKLOPAŤ, narušujete tým poskytovanie zdravotnej starostlivosti na ambulancii, denne sa nájde x ľudí, ktorých ego niečo také  nemôže zastaviť. Neuvedomujú si, že za dverami môže byť pacient vyzlečený, pacient  akútny, sestrička môže mať práve ihlu v žile a podobne …

 

Následne nasleduje naše obľúbené  slovné spojenie z úst dobyvateľa : JA LEN TOTO ….

Predstavy žiadateľa , že zdravotnícky pracovník ihneď odloží svoju začatú prácu bokom , prípadne prestane vyšetrovať aktuálneho pacienta a okamžite z hlavy vie naspamäť,  ktoré lieky daný žiadateľ užíva, sú mylné.

Dávam do pozornosti , že lieky na počkanie nepredpisuje zdravotná sestra, nemá na to kvalifikáciu, lieky v zmysle platnej legislatívy predpisuje lekár a je za daný predpis lieku plne zodpovedný.

Aby sme boli exaktní, niektoré kvalifikované zdravotné sestry môžu predpisovať niektoré typy zdravotních pomôcok a obväzového materiálu ( ešte som takú nestretla).

 

Milí pacienti je vo Vašom záujme , aby aj pri predpise liekov tak isto ako pri každej inej poskytovanej zdravotnej starostlivosti nedošlo k pochybeniu, preto doporučujem lekára nenaháňať a nestresovať, pochybenie môže mať veľmi vážne dôsledky.

Treba si odpovedať na základnú otázku, chcem aby môj lekár sa správal ako predavač, poštár -rozdával pečiatky hlava-nehlava, alebo aby robil svoju prácu hlavne odborne ? Uponáhľaní pacienti vidiaci vo svojom všeobecnom lekárovi predavača či pečiatkujúceho úradníka samozrejme nemajú nárok následne polemizovať nad kvalitou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

Mnohí pacienti vnímajú predpis liekov ako nákup tovaru, zadám požiadavku a budem vybavený a bohužiaľ často to nie je také rýchle a jednoduché, preskripcia liekov nie je nákup rožkov v potravinách…práve tak to nie je ani eshop, ako vyznieva z reklamy na eurofondy:

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fu4mxwoCRE8&fbclid=IwAR2bI8U28zU2zRnr2z7Zi26YYTk4BdIitUXJL2I-MJyzVvwh8cgTv2UDX64

 

Citujem: zavolám lekárovi a on pošle môj elektronický recept do lekárne…. podotýkam , že dané eurofondy sa nečerpali na to, aby sa dal preskočiť daný podstatný krok zo strany lekára, že musí byt liek indikovaný a predpísaný správne v zmysle platných právnych predpisov a TOTO je podstatná záležitosť , ktorú kompetentné orgány v danej reklamy opomenuli.

 

Pri každom predpise lieku je nutné otvoriť zdravotnú dokumentáciu , skontrolovať či sedí požiadavka na daný liek s posledne zavedenou aktuálnou liečbou ( sú pacienti , ktorí zabudnú, že na poslednej kontrole im špecialista zmenil liek a dožadujú sa zaužívaného názvu lieku ev si nevšimli zmenu dávkovania),skontrolovať  či nedošlo k zmene zdravotného stavu v súvislosti s danou liečbou, či nie sú prítomné nežiadúce účinky lieku, či nebol zavedený nedávno iný liek , ktorý by interagoval s danou liečbou, či požadovaný liek nepredpísal nedávno iný lekár a nedochádza k nadspotrebe , zneužívaní a podobne.

Z pohľadu všeobecného lekára je bezproblémovejší predpis liekov u pacientov , ktorí sú sledovaní len u všeobecného lekára (napr. niektorí hypertonici), lebo všetky vyšetrenia, záznamy sú dostupné v našej zdravotnej dokumentácii. Za optimálne riešenie pri dodržaní dohodnutých kontrol a vyšetrení pri nezmenenom zdravotnom stave považujem objednávku liekov cez mail, preskripciu cez eRecept (elektronicky), s tým že nasledujúci deň si pacient môže vyzdvihnúť daný liek v lekárni. Lekár má priestor realizovať danú preskripciu , keď má na ňu časový priestor , väčšinou poobede počas hodín určených na administratívne výkony.  Stále je bohužiaľ dominantné telefonické objednávanie liekov, ktoré je taktiež limitované mnohými okolnosťami, častokrát pacienti volajú nevhodne – rozpracovaný iný pacient, realizuje sa ekg, odber krvi a tým pádom nie je možné počas telefonického kontaktu obsiahnuť všetky požadované informacie či už zo strany pacienta alebo zdravotníckeho pracovníka, cca 30% pacientom voláme spätne po kontrole dokumentácie -buď chýba správa od špecialistu alebo neboli realizované potrebné odbery, prípadne nájdeme , že liek bol predpísaný pred týždňom a podobne.

Nový liek sa predpisuje zvyčajne prvý krát na mesiac , aby sa následne vyhodnotili prípadné nežiadúce účinky lieku. Ďalší  predpis lieku by mal nasledovať až pred doberaním predchádzajúcej dávky, nie je možné predpisovať do zásob, ev. aby mal pacient lieky dvojmo aj na druhej adrese pobytu, aby ich mal požičať aj susede a podobne, lebo lekár musí postupovať hospodárne a efektívne pri nakladaní s verejnými zdrojmi a dnes už v čase elektronizácie , sú predpisy liekov maximálne transparentné (najmä pri revíznej činnosti zdravotnej poisťovne)

 

Vyššie popísaná je ukážková modelová situácia , čo všetko by malo zahŕňať to „len predpis liekov“. Doporučujem vybrať si lekára , ktorý aj tejto činnosti pristupuje odborne, všetko poctivo kontroluje, je to v záujem vášho zdravia.

 

2.Problém legislatívny

Na Slovensku lieky, dietetické potraviny, zdravotné pomôcky podliehajú kategorizácii liekov, ktorá zjednodušene povedané určuje aj  pravidlá kto a za akých podmienok , ev. v akom množstve, ev. do akeho finančneho limitu môže daný liek, zdrav.pomôcku  predpísať  .

 

Preskripčné obmedzenia lieku – sú obmedzenia pre lekársku špecializáciu , ktorá môže daný liek indikovať ( napr. kardiolog skupiny kardiologických liekov) a podobne . Podľa zákona je  možnosť predpísať takýto preskripčne obmedzený liek aj cestou všeobecného lekára, v prípade že v správe od daného odborného lekára -špecialistu je doslova písomne doporučenie na predpis daného lieku na určité obdobie (maximálne 12 mesiacov) cestou obvodného lekára. Táto veta by tam mala byť naozaj doslovne v správe uvedená , aby revízny lekár toto doporučenie v prípade preverovania oprávnenia daného predpisu cestou obvodného lekára  uznal. Robia to daní špecialisti ? Ďalej by v správe malo byť aj uvedené, že daný lekár je zmluvným lekárom danej poisťovne ( to som ešte nikdy nevidela napísané v správe od špecialistu). Ak je toto všetko zo strany odborneho lekára -špecialistu splnené môže  (nie musí ako je to často na odborných ambulanciách proklamované ) všeobecný lekár daný liek predpísať.

 

Zákon 362/2011, paragraf 119,ods 10

Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria (ďalej len „všeobecný lekár“) môže predpísať humánny liek spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu, ktoré sú viazané na odbornosť lekára, len na základe odporúčania odborného lekára uvedeného v elektronickom zázname o poskytnutí ambulantnej starostlivosti alebo v lekárskej správe o poskytnutej zdravotnej starostlivosti

 

Indikačné obmedzenia liekov vysvetľujú podmienky, pri splnení ktorých bude daný liek hradený poisťovňou z verejného poistenia a pacient teda zaplatí len prípadný doplatok za daný liek. Môže samozrejme nastať aj situácia , kedy je daný liek po odbornej stránke indikovaný , ale tieto indikačné obmedzenia nie sú splnené a vtedy je na pacientovi či daný liek si kúpi celý- liek bude predpísaný na plnú úhradu pacienta, zvyčajne sa jedná o tie drahšie lieky samozrejme. Pre každý indikačne obmedzený liek sú dané podmienky iné – napr. vek, pohlavie, predchádzajúce úžívanie iného typu lieku bez efektu, prekonanie  napr. infarktu, mozgovej príhodu, aké má pacient určité laboratórne parametre, či je fajčiar, aké má hodnoty pri echokardiografickom vyšetrení srdca a podobne. Často sú dané podmienky také komplikované , že všeobecný lekár nie je schopný posúdiť ich naplnenie ( napr. nebolo dané vyšetrenie realizované, nekompletná zdravotná dokumentácia a podobne) .

 

Dúfam , milí pacienti, že už som vám trochu ozrejmila prečo ten predpis liekov nie je taká jednoduchá a rýchla záležitosť ako sa môže zdať.

 

Túto osvetu robím teraz najmä preto, že dochádza k zintenzívneniu revíznych kontrol ohľadne predpisov liekov zo strany zdravotnej poisťovne, ktorá sa opiera o legislatívu vo výklade znenia, že za predpis liekov zodpovedá preskribujúci lekár, teda ak aj všeobecný lekár predpisuje liek , ktorý mu doporučil predpísať špecialista -napr.kardiolog, gastroenterológ , angiolog , etc zodpovedá zaň vtedy všeobecný lekár, aj za skutočnosť či odborný lekár správne vyhodnotil indikačné obmedzenia pri doporučovaní daného lieku.  Ak špecialista neprehodnotil dané indikačné obmedzenia a liek doporučil , a všeobecný lekár ho ďalej ochotne pacientovi predpísal ( lebo nespochybňoval indikáciu špecialistu, neprekontroloval dané limitujúce podmienky úhrady lieku-ktoré niekedy ani nie sú dostupné v správe od špecialistu alebo v historických nálezoch) nesie hmotnú zodpovednosť všeobecný lekár, čiže zdravotná poisťovňa požaduje úhradu za dané predpísané lieky od všeobecného lekára.

 

Dostávame sa do absurdnej situácie, kedy všeobecný lekár nemôže daný liek predpísať z verejného poistenia (len na plnú úhradu pacienta) lebo sú prítomné preskripčné obmedzenia (teda podmienky ktorý špecialista môže daný liek predpisovať) ale má byť spôsobilý vyhodnotiť indikačné obmedzenia daných liekov , teda akoby kontrolovať daného špecialistu či bol daný liek indikovaný správne v súlade s indikačnými obmedzeniami a teda môže byť hradený poisťovňou…Úprimne povedané v mnohých prípadoch to nie je možné a už vôbec nie logické a presahuje to rozsah špecializácie všeobecného lekárstva.

 

Určite chápete milí pacienti, že je z určitého pohľadu nespravodlivo a neférovo vyvodzovaná hmotná zopodvednosť voči vášmu ochotnému a ústretovému všeobecnému lekárovi , ktorý vám chcel pomôcť a bol ochotný predpísať liek na doporučenie špecialistu…

 

https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/vszp-pozaduje-od-vseobecnych-lekarov-uhradu-liekov-indikovanych-specialistami?fbclid=IwAR37QHv9jBOSA0qB_dukTQPlNEfwNOIDNG3sfd1FbH00NexzBuf89dLKUc4

 

 

Chcem dať do povedomia túto skutočnosť , lebo nikde v médiách sa o tom nepíše, a pritom to môže zasiahnuť do zavedených zvyklosti veľkého množstva pacientov a bohužiaľ najmä tých starších, polymorbídnych , nastavených na liekoch od viacerých špecialistov. Chápem aj prvotný negatívny postoj pacienta, ktorý bude teraz preháňaný od všeobecného lekára naspäť k špecialistovi kvôli predpisu liekov, ale dúfam, že každý súdny človek pochopí , že všeobecný lekár nemôže niesť hmotnú zodpovednosť za liek indikovaný špecialistom.

Je logické , aby ten kto danú liečbu indikoval, bol za ňu zodpovedný a ju teda aj preskriboval, dnes v čase elektronického receptu to nie je žiadny technický problém , ani pacient sa nemusí dostaviť osobne na ambulanciu , stačí podľa vyššie uvedeného návodu v reklame kontaktovať svojho špecialistu.

Dané okolnosti sú tak zložité , že je veľmi náročné odkomunikovať danú problematiku smerom k pacientovi, aby jej porozumel, priznávam , že často nedokážem dané dôvody vysvetliť staršiemu pacientovi, prečo predtým daný liek od špecialistu dostal za minimálny doplatok (lebo bolo prehliadnuté indikačné obmedzenie špecialistom ), a teraz mu ho ja ako všeobecný lekár „nechcem“ predpísať napriek doporučeniu od lekára v správe, ev. predpis možný len  za plnú cenu lieku.

 

Predpis inkontinenčných a iných zdravotníckych pomôcok je samostatná kapitola, v podstate sme sa dopracovali k tomu, že kvalifikovaný človek s vyštudovanou medicínou má počítať počet kusov plienok do finančného limitu , aby mohol správne vypísať poukaz na zdrav. pomôcku s príslušným počtom kusov , tak lekári  počítame 51,94 EUR :0,57 …

 

Bola snaha osloviť kompetentné orgány k systémovému vyriešeniu situácie zhora. Podľa vyjadrenia z Ministerstva zdravotníctva SR legislatívna úprava v zmysle novelizácie zákona o lieku, ktorá by zabezpečila jednoznačný výklad zákona a pripísala zodpovednosť za liek

( a teda možnosť v prípade nesprávnej preskripcie požadovať zaplatiť úhradu za liek ) od indikujúceho lekára -teda špecialistu, by bola reálne možná až po voľbách cca za 6-12 mesiacov, dovtedy sa môžeme trápiť ako vieme …V podstate sme teraz s pacientami na jednej lodi , trápime sa aj my -obvodní lekári, lebo kontrola daných obmedzení a ich vysvetľovanie pacientom zaberá neskutočné množstvo času a trápia sa „preháňaním“ k špecialistovi aj pacienti. Podľa zdravotnej poisťovne máme my všeobecní lekári informovať a vyjednať u špecialistov , aby si svoju liečbu pokryli samy…asi si každý dokáže predstaviť ako by vo svojej práci zavolal zamestnancovi inej firmy a požadoval od neho ďalšiu nadprácu len tak pre modré oči…nemáme žiadny  dosah na špecialistov okrem úprimnej prosby aj v mene pacientov , aby tak robili, nemáme pre nich ekonomickú motiváciu a nie sme pre nich ani kontrolným orgánom, zamestnávateľom …..

 

Takto vyzerá  systém zdravotníctva na Slovensku v plnej svoje kráse a nahote, žiadne systémové riešenia ,tento marazmus prináša trápenie tak pre pacientov ako aj  pre zdravotníckych pracovníkov. Toto nie je o financiách pre zdravotníckych pracovníkov , toto je o pracovných podmienkach a legislatívnom prostredí v akom musíme pracovať .

 

Nedávno v médiách odznelo, že všeobecní lekári sa nedajú kúpiť v LIDLi , že chýbajú čoraz viac, napriek tomu sa dajú stále dostatočne efektívne perzekuovať a možno doviesť k vyhoreniu, tak nečudo , že to nikto nechce robiť….

Možno práve teraz nastala tá správna chvíľa aby sa všeobecní lekári postavili za svojich pacientov a pacienti za svojich všeobecných lekárov….

Atypický pohľad na hodnotu za peniaze v slovenskom zdravotníctve

08.04.2022

V poslednom čase najmä v súvislosti s odbojom voči Novele zákona o lieku a závistlivému poukazovaniu na kapitačnú platbu v primárnej sfére sa intenzívnejšie zaoberám skúmaním pohľadu na hodnotu za peniaze v systéme ZS na Slovensku a narazila som na viaceré paradoxy. Chcela by som veriť, že sa nájde viacej odborníkov najmä s ekonomickým vzdelaním , ktorí sa danou [...]

Ako funguje tzv. opakovaný recept ?

10.02.2022

V poslednej dobre v súvislosti s Novelou zákona o lieku sme boli svedkami viacerých diskusií odborníkov, kde zaznievali zavádzajúce informácie smerom k verejnosti ohľadne fungovania tzv.opakovaného receptu a dané proklamované obavy z úst odborníkov ohľadne možnej zníženej dostupnosti liečby vyvolávali neistotu medzi pacientami. Poukazovalo sa najmä na najviac ohrozené [...]

Pohľad všeobecného lekára na novú Novelu zákona o lieku

12.01.2022

Od nového roku vstúpila do platnosti novela zákona o lieku, Zákon 532/2021, ktorého aplikácia do praxe vyvoláva veľa rozporuplných názorov a emócií najmä v odbornej verejnosti Zjednodušene povedané :. Všeobecní lekári po novom nemôžu predpisovať lieky na odporúčanie lekára špecialistu. Objektívnym faktom zostáva, že odborníci ani pacienti neboli o pripravovaných [...]

RTVS, rozhlas

Šimkovičová zverejnila zákon o Slovenskej televízii a rozhlase, názov mení na STVR. RTVS porušuje ľudské práva, tvrdí Fico

22.04.2024 15:33, aktualizované: 15:48

Ministerka kultúry chce zlepšiť súčasný stav a priblíženie sa k objektívnosti vysielania. O návrhu má v stredu rokovať vláda.

Harabin

Národniari navrhnú Harabina za člena Súdnej rady

22.04.2024 15:25

Informoval o tom poslanec Rudolf Huliak. Podľa Viliama Karasa ide o zlý vtip.

medveď

Zraneného turistu po napadnutí medvedicou prepustili z nemocnice domov

22.04.2024 15:09

34-ročný muž utrpel hryzné poranenia dolných končatín a po páde aj poranenia chrbta.

munícia pre Ukrajinu, podvod, zbierka na muníciu

Gröhling: Slováci zbierkou na muníciu ukázali, že vláda ich nereprezentuje, Macko poslal odkaz Blahovi. Pozor na podvodnú stránku

22.04.2024 15:00

Úspech slovenskej zbierky na muníciu pre Ukrajinu zneužili podvodníci. Vytvorili podobnú stránku a nabádajú ľudí posielať peniaze.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 6
Celková čítanosť: 38553x
Priemerná čítanosť článkov: 6426x

Autor blogu

Kategórie