Založ si blog

Pohľad všeobecného lekára na novú Novelu zákona o lieku

Od nového roku vstúpila do platnosti novela zákona o lieku, Zákon 532/2021, ktorého aplikácia do praxe vyvoláva veľa rozporuplných názorov a emócií najmä v odbornej verejnosti
Zjednodušene povedané :. Všeobecní lekári po novom nemôžu predpisovať lieky na odporúčanie lekára špecialistu. Objektívnym faktom zostáva, že odborníci ani pacienti neboli o pripravovaných zmenách informovaní a nemohli sa na ne v dostatočnom časovom predstihu pripraviť, napriek tomu z môjho pohľadu bola novela zákona podporovaná odborníkmi, ktorí sa dívajú na systém zdravotnej starostlivosti s nadhľadom a pochopili, že najefektívnejšie systémy zdravotnej starostlivosti sú postavené na silnej primárnej sfére a v našom systéme je nanajvýš nutné vytvoriť pre primárnu sféru kvalitné podmienky, očistiť ju od balastu nadmernej administratívy, pretože zlyhávame personálne i kapacitne. Primárna sféra nemôže byť vnímaná len ako asistenčné stredisko pre špecialistov, ale ako základný kameň v systéme, na to je potrebné ,aby všeobecní lekári mali priestor a čas na vlastnú diagnostiku, liečbu , prevenciu, na prijímanie nových kompetencií. Ak je ale všeobecný lekár hodinu až dve denne zahltený predpismi chronickej ním neindikovanej liečby zo strany špecialistov , tento priestor a možnosti sa strácajú….Taktiež príliv nových mladých lekárov do primárnej sféry možno očakávať len v prípade, že bude aj odborne atraktívna a lekár nebude mať pocit , že nerobí len asistenta niekomu inému…
Pre objektivizáciu faktov ohľadne posunov počtu lekárskych miest z pohľadu špecializácii je možné preštudovať si štatistické ukazovatele tu:
https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zdravotnicka_rocenka/Pages/default.aspx
https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zdravotnicka_rocenka/Pages/Archiv.aspx

Podľa porovnania medzi rokmi 2010 a 2020 došlo k poklesu lekárskych miest v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých , ambulantných špecialistov je viac menej rovnako, došlo k nárastu počtu lekárskych miest v nemocniciach. Pomer všeobecných lekárov ( VLD ) k ambulantným špecialistom (ŠAS) je t.č. cca 2500:6400.
Na základe faktov vidíme , že objektívne klesá počet všeobecných lekárov, stále sa zhoršuje pomer VLD:ŠAS , ale rozsah možností, pracovného zaťaženia a kompetencií pre VLD sa zvyšuje, aj medicína je čoraz viac komplikovanejšia a náročnejšia s postupným vývojom , pacienti sú stále starší a stále polymorbidnejší, čo je pre všeobecného lekáara stále náročnejšia práca, ľudovo povedané menej ľudí robí stále viac práce, čo nie je udržateľná situácia. Vo svete vidíme že najkvalitnejšie systémy zdravotnej starostlivosti sú práve postavené na silnej primárnej sfére, pomer VLD : ŠAS je obrátený…preto vítam kroky vedúce k posilneniu primárnej sféry a dívam sa na túto novelu z tohto pohľadu.

Posledné obdobie výrazne (a aj s obavami ) vnímam popisované pracovné preťaženie kolegov všeobecných lekárov, pre verejnosť poskytujem pohľad na prax všeobecného lekára aj od iného kolegov, napr. na stránke www.svls.sk.

Ako človek chápem špecialistov, že majú obavy zo zvýšenia pracovnej záťaže čo je človeku prirodzené, ale táto povinnosť predpisu liečby z ich strany bola v zákone už dávno , nie je nová, len si uľahčovali doporučením na všeobecného lekára, pre ktorého to bola podľa zákona len možnosť , nie povinnosť. Prognóza , že dôjde k zhoršeniu dostupnosti zdrav. starostlivosti je strašením…Akoby sme zabudli, že nie je to tak dávno , kedy museli pacienti kvôli papierovému receptu čakať hodiny v čakárni, t.č. keď je možnosť objednania lieku len telefonicky/mailom aj u viacerých lekárov sa z toho vyrába problém, ktorý má zakyť tú opodstatnenú požiadavku , aby ambulancie špecialistov boli telefonicky ev. mailom, ev. iným systémom aplikácie objednávania dostupné, alebo že je potrebné získať zručnosť vo vystavovaní elektronického opakovaného receptu.
Akoby bol na ambulancie dvojaký meter….ambulancie všeobecných lekárov chodili kontrolovať policajti , či v pandémii pracujú, vláda nariadila krajom zriadiť linku, kde sa nahlasuje nedostupný všeobecný lekár pacientom , ale ambulancie špecialistov nemusia ani dvíhať telefón, ev. obejdnávanie liečby si inak zmenežovať….Sama vypisujem recepty poobede v dobe administratívy, nastavím si pravidlá, že po požiadavke na recept chronickej liečby, bude dostupný napr. najneskôr do 48 hodín…Ja uprednostňujem výraznejšie vtiahnutie pacienta do poznania vlastnej liečby a do úpravy životosprávy, postoj že všetko za pacienta vyrieši všeobecný lekár nie je žiaduci…aj pacient má byť za seba zodpovedný.
Niektorí odborníci argumentujú, že práve všeobecný lekár má významnú a nezastupiteľnú úlohu pri koordinácii a menežovaní potrieb pacienta, ktorá bude na základe prijatej úpravy narušená. Osobne nemám ten pocit , že keď budem odbremenená od mechanického zadávania receptov špecialistov , stratím dohľad nad pacientom .Ani sa mi ešte v praxi nestalo, že by som musela osloviť nejakého špecialitu , aby upravil svoju liečbu, lebo z môjho odborného hľadiska to nepovažujem za vhodné alebo vidím nejaké interakcie…Nepodceňovala by som špecialistov v tom, že dokážu odobrať kvalitnú anamnézu, odkontrolovať si liekovú kartu v eZdraví ev. majú možnosť pri potrebe vyžiadať si od všeobecného lekára výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta , ev. potrebné správy. Ja takisto pri každom vyšetrení v záujem bezpečnosti pacienta sa snažím urobiť si prehľad, skontrolujem si liekovú kartu (lebo ak vidím, že nebral predpísanú liečbu nemusím mu napr. pri vysokom tlaku liečbu navyšovať , ale ho poučiť o dôslednej medikácii…) Takisto pri preventívnych prehliadkach, pracovných prehliadkach, dispenzároch, predoperačných vyšetreniach, aj iných ťažkostiach , ktoré by mohli byť nežiadúcim efektom niektorej liečby vždy dôkladne prejdeme s pacientom aktuálnu medikáciu.

Niektorí špecialisti si myslia, že nastavenie systému odmeňovania kapitačnou platbou pre všeobecného lekára pokrýva napĺňanie ich potrieb vybavenia pacienta namiesto nich liekmi, výmennými lístkami na nimi ordinované doplňujúce vyšetrenia, aplikácia nimi indikovanej injekčnej liečby, vypisovanie kúpeľných návrhov, odbery krvi. Kapitácia nie je úhrada za predpis delegovanej preskribcie, alebo vykonávanie iných úkonov ordinovaných ŠAS na VLD. Keby sme sa na to pozerali z tohto pohľadu takú kapitáciu u zubárov, gynekológov , aj u pediatrov (u pediatrov je kapitačná platba v priemere významne vyššia ako u VLD , ktorí paradoxne nesú bremeno delegovanej preskripcie a posudzovania polymorbídnych pacientov) museli tiež okresať. Kapitačná platba do istej miery chráni pred nadvýkonmi, a zrejme vyhovuje zdravotným poisťovniam, čo všetko sa dá do nej skryť, lebo v tom prípade návšteva pacienta u všeobecného lekára napr. s infekčným ochorením, s inými ťažkosťami vyžadujúcimi diferenciálnu diagnostiku -všetko je akoby v kapitácii , nie je to osobitne hradený výkon.
Kvitujem pohľad z druhej strany aj na možno optimálnejší spôsob financovania:
https://zalepsiezdravotnictvo.sk/blogy/29-ambulantna-zdravotna-starostlivost
Trápim sa na argumentami špecialistov, že je pre nich eZdravie problematické (zákonná povinnosť používať eZdravie je už od 1.1.2018 !!) , lieková karta (zoznam liekovej histórie pacienta v eZdraví) neprehľadná , pomalá a preto ich to preťažuje. T.č. keď lietame na Mars sa vyhovárať na technické záležitosti, ktoré dobre platené IT firmy poskytujúce ambulantné aj nemocničné softvéry vedia ľahko vyriešiť je už obsolentné. Hlavný problém v zdravotníctve opakujem sú personálne kapacity, rýchlo riešiteľné problémy sú technické, IT záležitosti.
Nemocniční lekári z praxe bojujú taktiež so softvérom a s problémom či v deň prepustenia sa nájde na oddelení atestovaný lekár , ktorý by dané recepty zadal….No už začínam mať pri týchto argumentoch tiež osobné obavy, či teda sa počas hospitalizácie našiel ten najdôležitejší fundovaný lekár, ktorý pacienta preštudoval, vyhodnotil vhodnosť liečby, interakcie a podobne, keď je obava či v deň prepustenia pacienta bude dostupný atestovaný lekár , ktorý by dané recepty len mechanicky zadal do systému…Ako sa odkrýva bežná aktuálna prax zrejme predsa len z hľadiska bezpečnosti pacienta bude centralizácia nemocníc nutná ( a to som neverila, že toto niekedy vyslovím).

V závere chápem, že sa jedná o razantné zmeny a preto prosím špecialistov o pomoc , aby sa skúsili na potrebu daných zmien pozrieť s nadhľadom , čo je dobré pre celý systém poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku a ako chceme, aby zdravotníctvo na Slovensku vyzeralo a napriek osobnému dyskomfortu v úvode zmien prispeli svojou pomocou…

Atypický pohľad na hodnotu za peniaze v slovenskom zdravotníctve

08.04.2022

V poslednom čase najmä v súvislosti s odbojom voči Novele zákona o lieku a závistlivému poukazovaniu na kapitačnú platbu v primárnej sfére sa intenzívnejšie zaoberám skúmaním pohľadu na hodnotu za peniaze v systéme ZS na Slovensku a narazila som na viaceré paradoxy. Chcela by som veriť, že sa nájde viacej odborníkov najmä s ekonomickým vzdelaním , ktorí sa danou [...]

Ako funguje tzv. opakovaný recept ?

10.02.2022

V poslednej dobre v súvislosti s Novelou zákona o lieku sme boli svedkami viacerých diskusií odborníkov, kde zaznievali zavádzajúce informácie smerom k verejnosti ohľadne fungovania tzv.opakovaného receptu a dané proklamované obavy z úst odborníkov ohľadne možnej zníženej dostupnosti liečby vyvolávali neistotu medzi pacientami. Poukazovalo sa najmä na najviac ohrozené [...]

Výzva pacientom : Podpor svojho všeobecného lekára !

05.03.2021

Výzva pacientom : Podpor svojho všeobecného lekára ! Som všeobecný lekár pre dospelých . Som pre niekoho opora, radca, záchranca , pre iného triedny nepriateľ. Nie, nedá sa zvyknúť na tento ambivalentný postoj k svojej osobe, ale je to súčasť mojej práce. Všetko má ale svoju mieru, každému raz pohár trpezlivosti pretečie…. Žijeme extrémnu dobu. [...]

čaputová, pellegrini

Prevencia či luxus? Pellegriniho inaugurácia bude trikrát drahšia ako Čaputovej

27.05.2024 06:00

Tím zvoleného prezidenta zatiaľ neposkytuje informácie o všetkých detailoch plánovanej ceremónie. Podľa zistení Pravdy sa ale dá hovoriť o honosnom podujatí

Trump, Putin

Ex-analytička CIA pre Pravdu: S nástupom Trumpa sa svet zmení a Putin môže dosiahnuť svoj cieľ

27.05.2024 05:50

„Hrozba ruských sabotáži je veľmi vážna a obávam sa, že Západ tomu nerozumie,“ povedala pre Pravdu bývalá analytička CIA Alex Finley.

nehoda, autobus

Nehoda autobusu v Turecku si vyžiadala 10 obetí a 39 zranených

26.05.2024 21:41

Autobus narazil do nákladného auta a dvoch ďalších vozidiel.

Gitanas Nauséda

Nauséda obhájil post litovského prezidenta, premiérku suverénne porazil. Šimonyté priznala porážku

26.05.2024 21:20, aktualizované: 22:12

Nauséda vyhral aj prvé kolo prezidentských volieb, získal 44 percent hlasov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 6
Celková čítanosť: 38874x
Priemerná čítanosť článkov: 6479x

Autor blogu

Kategórie